EULA

Voorwaarden

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Overzicht

Lees deze Servicevoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u deze website opent. Door deze website te bezoeken, gaat u akkoord met de volgende servicevoorwaarden.

Deze Servicevoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de website. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, inclusief en zonder enige beperking op gebruikers die verkopers, klanten, browsers, handelaren en/of door gebruikers gegenereerde inhoud bijdragen. Dit document is een juridisch bindende overeenkomst tussen u, hierin de gebruiker van de website en iMyFone.

Deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden") vormen een bindende juridische overeenkomst tussen u en iMyFone ("wij", "onze" of "ons"), met betrekking tot uw gebruik van onze websites (imyfone.com), onze software en diensten (naar de websites, software en diensten wordt gezamenlijk verwezen als de "Service"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. De term "u" omvat ook uw werknemers of andere bevoegde gebruikers voor zover van toepassing en toegestaan onder uw abonnement op de Dienst.

Door software of diensten van iMyFone te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden en het Beleid (zoals hieronder gedefinieerd) en wordt u partij bij deze overeenkomst. Bovendien kunt u door toegang tot bepaalde functies van de Dienst ook worden onderworpen aan de richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die van toepassing zijn op dergelijke functies ("Beleid"). Al deze Beleidsregels zijn door middel van verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen. Indien deze Voorwaarden strijdig zijn met enig Beleid, zullen de voorwaarden van het Beleid deze vervangen. Wij kunnen deze Voorwaarden en Beleid periodiek herzien en bijwerken of nieuwe bepalingen, voorwaarden of bepalingen toevoegen die het gebruik van de Dienst regelen. Wij zullen gebruikers op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door updates te plaatsen op imyfone.com en/of via e-mail.

Door het gebruik van deze Dienst te aanvaarden, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en Beleid en alle wijzigingen of updates die wij van tijd tot tijd in deze Voorwaarden en Beleid kunnen aanbrengen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de meest recente versie van de Voorwaarden en het Beleid door te nemen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als u deze dienst blijft gebruiken na een wijziging van de Voorwaarden en het Beleid, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden voor uw gebruik van de dienst vanaf de datum van de wijziging te hebben gelezen en daarmee in te stemmen. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden of Beleid, verzoeken wij u het gebruik van deze dienst te staken.

Gratis proefperiode

Wij kunnen u naar eigen goeddunken gratis proefversies aanbieden voor bepaalde functies van de Service. iMyFone behoudt zich het recht voor om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gratis proefversie en om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving elke gratis proefversie met betrekking tot deze service te beëindigen.

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u een transactie op de Site bevestigt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te betalen voor die transactie. Productprijzen en leveringskosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op aankopen die wij al hebben verwerkt. Onze website bevat een groot aantal Producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de op onze website vermelde Producten onjuist geprijsd zijn.

Vergoedingen/terugbetaling

U kunt het voorrecht hebben om gratis toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Dienst zoals die aan u kunnen worden verstrekt. Voor bepaalde functies brengen wij kosten in rekening, hetzij op eenmalige basis of op basis van een regelmatig abonnement ("Betaalde diensten"). iMyFone behoudt zich het recht voor om op elk moment kosten in rekening te brengen of wijzigingen aan te brengen in de kosten voor bepaalde diensten door u hiervan op de hoogte te stellen via de Service of anderszins.

Wanneer u een aankoop doet voor enige Betaalde Diensten, machtigt u iMyFone of haar externe betalingsverwerkers om de door u verstrekte creditcard (waarvan u verklaart en garandeert dat u bevoegd bent deze te gebruiken) te belasten met alle toepasselijke kosten voor uw aankoop, inclusief alle toepasselijke belastingen, en gaat u ermee akkoord dat onze betalingsprovider uw creditcardgegevens kan bewaren. Indien iMyFone geen betaling van uw creditcardprovider ontvangt, stemt u ermee in alle verschuldigde bedragen op verzoek te betalen en kan iMyFone uw toegang tot de Diensten opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. Als u kiest voor een automatisch terugkerende betaling en later besluit uw abonnement te beëindigen, is het annuleren van de betaling uw verantwoordelijkheid. iMyFone betaalt automatische betalingen die niet op tijd zijn geannuleerd niet terug.

Lees meer informatie over onsRestitutiebeleid

Feedback

Alle door gebruikers gegenereerde inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen van gebruikers, suggesties, ideeën of andere gerelateerde of niet-gerelateerde informatie, die door u of een andere partij in de vorm van e-mail of andere inzendingen aan ons wordt verstrekt (met uitzondering van materiaal dat u in overeenstemming met deze Voorwaarden op de Dienst plaatst) (gezamenlijk "Feedback"), is niet-vertrouwelijk en u verleent ons en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om uw Feedback en opmerkingen voor enig doel te gebruiken zonder vergoeding of toekenning aan u.

Handelsmerken

iMyFone, de iMyFone logo's, en alle andere product- of dienstnamen of slogans die op de Dienst worden weergegeven, zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van iMyFone, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en goedkeuring van de toepasselijke handelsmerkhouder. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of logo's die in de Dienst worden genoemd, zijn het voorbehouden eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons, of omgekeerd.

Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

iMyFone bezit en/of de geautoriseerde gebruiker van alle rechten, titels en belangen, octrooien, ontwerpen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Diensten, en alle diensten die in verband met de aan u geleverde Dienst beschikbaar worden gesteld en wij behouden ons het recht voor het gebruik van de aan u verleende licentie in te trekken. Behalve de rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld en verleend, worden u geen andere rechten verleend, hetzij uitdrukkelijk vermeld, hetzij impliciet. Elk kopiëren, verspreiden of ander gebruik van de Dienst of enige diensten of inhoud van derden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan hieronder, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden. U aanvaardt dat u het juridisch eigendom van deze eigendommen op geen enkel moment in twijfel zult trekken of zult betwisten met iMyFone.

Privacybeleid en verwerking van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens als 1) gegevensbeheerder; en; 2) gegevensverwerkers op gedocumenteerde instructies van u als gegevensbeheerder.

Als gegevensbeheerder verwerken wij persoonsgegevens over u wanneer u zich abonneert op de Dienst of wanneer u anderszins persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van deze Overeenkomst. Onze verzameling en gebruik van deze informatie, die wij als gegevensbeheerder verwerken, wordt beschreven in het Privacybeleid.

Als gegevensverwerker verwerken wij de persoonsgegevens die u aan ons toegankelijk hebt gemaakt voor het verlenen van de Dienst. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in een afzonderlijke overeenkomst inzake gegevensverwerking die tussen u en ons wordt gesloten in verband met uw abonnement op de Dienst.

Vrijwaring

U zult iMyFone, haar dochterondernemingen, filialen, partners en externe adverteerders en hun respectieve directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, licentiegevers en leveranciers verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle kosten, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service, uw schending van deze Voorwaarden of enig Beleid, of uw schending van rechten van derden of toepasselijke wetgeving.

Hierbij vrijwaart u iMyFone volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Toestemming voor elektronische communicatie

Door de Dienst te gebruiken, stemt u ermee in elektronische berichten van ons te ontvangen. Deze mededelingen kunnen mededelingen bevatten over uw account en informatie betreffende of in verband met de Dienst. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij u elektronisch sturen voldoen aan alle wettelijke communicatie-eisen, inclusief dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

Vragen & Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de Service of deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met iMyFone support.

Bedrijf

imyfone.com wordt beheerd door Cleverguard Technology Co, Limited.

Restitutiebeleid

Klanttevredenheid is altijd de hoogste prioriteit voor iMyFone. Wij werken hard om onze klanten een prettige ervaring te bieden met zowel onze software als onze service. Als u vragen heeft of u bent niet tevreden met een aspect van de software of service, neem dan gerust contact op met ons ondersteuningsteam (https://nl.imyfone.com/support/contact-support/). We willen graag weten hoe we kunnen verbeteren en u een bevredigende oplossing kunnen bieden.

Een verzoek om terugbetaling indienen

Als u uw bestelling wilt annuleren, stuur dan het restitutieaanvraagformulier( https://nl.imyfone.com/support/refund-request/ ) in met de volgende informatie:

 1. Productnaam;
 2. Uw Bestel ID/Referentienummer/Transactie ID;
 3. Het e-mailadres dat u hebt gebruikt om de aankoop te doen;
 4. De reden waarom u een terugbetaling wilt.

Wij zullen het verzoek om terugbetaling op werkdagen binnen 24 uur behandelen op basis van de onderstaande voorwaarden.

Geld Terug Garantie

De meeste iMyFone software biedt een gratis proefversie zodat u de software zelf kunt testen voordat u besluit tot aankoop. Met deze proefversies kunt u de volledige functionaliteit met beperkte proeven ervaren, of alleen een beperking op de laatste stap instellen (bijvoorbeeld voor hersteltools kunt u bekijken wat kan worden hersteld vóór de laatste stap), zodat u kunt beslissen of de software is wat u nodig hebt of niet voordat u een bestelling plaatst.

iMyFone biedt een geld-terug-garantie van 30 dagen. We kunnen de bestelling niet annuleren nadat deze periode is verstreken, omdat dit een 'try-before-you-buy' systeem is. Restituties worden alleen onder deze garantie gegeven in de volgende omstandigheden:

Geaccepteerde omstandigheden

iMyFone biedt terugbetalingen aan in de volgende omstandigheden binnen 30 dagen na de aankoopdatum. De terugbetaling wordt gedaan naar de oorspronkelijke rekening die u hebt gebruikt om de betaling te doen.

 1. Foutieve, onbedoelde of onbedoelde aankoop van de optionele Uitgebreide Download Service (EDS) of Registratie Back-up Service (RBS) die naast de aankoop van het product is gedaan. Wij zullen u helpen contact op te nemen met het betalingsplatform om de kosten van EDS of RBS terug te betalen.
 2. In het geval dat de gekochte software terminale technische problemen heeft en er binnen 30 dagen geen oplossing is geboden. In dat geval betaalt iMyFone de productprijs terug als u niet bereid bent te wachten op een update.
 3. U hebt twee keer hetzelfde product gekocht of u koopt twee producten met vergelijkbare functies. iMyFone zal de aankoopprijs van een van de producten terugbetalen of een product voor u omruilen.
 4. U hebt de registratiecode niet binnen 24 uur na aankoop ontvangen en geen tijdig antwoord (binnen 48 uur) ontvangen van het iMyFone supportteam nadat u contact hebt opgenomen met het supportcentrum. In dit geval kan iMyFone de bestelling annuleren en op uw verzoek een terugbetaling aanbieden.
 5. U weet niet dat het een auto-renew bestelling is en u heeft de auto-renew kennisgeving niet ontvangen in uw e-mail inbox voordat de auto-renew plaatsvond. U moet binnen 7 dagen na de automatische verlenging contact met ons opnemen en wij zullen u een terugbetaling aanbieden.
 6. U heeft twee of meer keer betaald voor één product vanwege technische problemen met het betalingsplatform of andere technische redenen. In dit geval zal iMyFone slechts eenmaal voor één product betalen en de extra betalingen terugbetalen.

Zodra wij een terugbetaling doen, wordt de betreffende licentie gedeactiveerd en moet u de software deïnstalleren en van uw computer verwijderen.

Omstandigheden van geen terugbetaling

In de volgende omstandigheden kunnen wij geen terugbetaling aanbieden. Afhankelijk van deze omstandigheden kunnen wij de software voor u omruilen als u de gekochte software niet nodig heeft.

 1. Een verzoek om terugbetaling vanwege de prijsverschillen van het product tussen verschillende regio's en verkopers.
 2. Een verzoek tot terugbetaling vanwege de aankoop van een soortgelijk product van een andere aanbieder.
 3. Een verzoek tot terugbetaling voor opzettelijke herhalingsaankopen van soortgelijke producten.
 4. Een verzoek om terugbetaling dat in strijd is met onze vereisten voor verkoopactiviteiten.
 5. Een verzoek tot terugbetaling als gevolg van uw fout en het probleem niet productgerelateerd is. Bijvoorbeeld: aankoop van een verkeerd programma, downloaden van een verkeerde versie, onvoldoende beschikbare schijfruimte op uw computer; u verandert van gedachten na de aankoop, enz.
 6. Een terugbetalingsverzoek als gevolg van creditcardfraude of ongeautoriseerde betaling. iMyFone werkt samen met betalingsverwerkingsdiensten van derden, dus we kunnen de autorisatie tijdens de betaling niet controleren. Neem contact op met uw kaartuitgever om de zaak op te lossen. iMyFone is er altijd om te helpen als we dat kunnen.
 7. Een verzoek tot terugbetaling vanwege een misverstand of gebrek aan inzicht in de functies en mogelijkheden van het product omdat u de productbeschrijving niet zorgvuldig heeft gelezen voordat u tot aankoop overging.
 8. Een verzoek om terugbetaling omdat u de registratiecode niet binnen twee uur na het plaatsen van een succesvolle bestelling hebt ontvangen. Het systeem van iMyFone stuurt automatisch een registratie-e-mail zodra de betaling is ontvangen. Echter, door internet- of systeemfouten, e-mail spam instellingen, e-mail typfouten, etc., kan er enige vertraging optreden. In dat geval kunt u de registratiecode hier ophalen of contact opnemen met ons ondersteuningscentrum.
 9. Als u zonder goede reden weigert samen te werken met het iMyFone support team om het probleem op te lossen en de geboden oplossingen toe te passen.
 10. Een verzoek om terugbetaling zonder reden.

We staan altijd open voor suggesties of feedback. We zijn altijd bereid om te praten en zullen alles in het werk stellen om de beste manier te vinden om eventuele problemen met iMyFone op te lossen.

Disclaimer

Onze Disclaimer is geplaatst op 25 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 2 dec 2021.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarin de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben betekenissen die onder de volgende voorwaarden zijn gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze Disclaimer:

 1. Onderneming (in deze Disclaimer aangeduid als "de Onderneming", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
 2. Dienst verwijst naar de Website of de Applicatie, of beide.
 3. U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de Dienst, of het Bedrijf, of een andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, voor zover van toepassing.
 4. Website verwijst naar iMyFone, toegankelijk via nl.imyfone.com.
 5. Applicatie betekent het door het Bedrijf geleverde softwareprogramma dat door U op een elektronisch apparaat op de Website wordt gedownload.

Algemene aansprakelijkheid

De informatie in de Dienst is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

In geen geval is het Bedrijf aansprakelijk voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen in de inhoud van de Service aan te brengen.

Wettelijke Disclaimer

De Service van de Website mag alleen worden gebruikt voor legitieme en wettige doeleinden, en u wordt er hierbij op gewezen dat het installeren of gebruiken van de Service voor andere doeleinden in strijd kan zijn met de lokale, provinciale en/of federale wetgeving.

Het is een overtreding van de toepasselijke wet en de wetten van uw lokale jurisdictie om de Dienst te gebruiken op een apparaat of op een materiaal waarop auteursrechten rusten die U niet in uw bezit heeft.

Overtreding van de eisen van de wet kan leiden tot zware geldelijke en strafrechtelijke sancties. U bent als enige verantwoordelijk voor de schending van de eisen van de wet. Het Bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of schade veroorzaakt door de Service. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle wetten van zijn land na te leven en de Service legaal te gebruiken.

Disclaimer externe links

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze gelieerd zijn aan de Onderneming. Dergelijke websites zijn eigendom van derden. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor de licentiebeperkingen en legaliteit van de inhoud van dergelijke producten of diensten die eigendom zijn van websites van derden. Het is mogelijk dat u de toepasselijke gebruiksregels moet bekijken en aanvaarden wanneer u dergelijke producten of diensten gebruikt die eigendom zijn van websites van derden. Bovendien houdt een link naar een website van derden niet in dat het Bedrijf de site of de producten of diensten waarnaar wordt verwezen, onderschrijft.

Houd er rekening mee dat de Onderneming de juistheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet garandeert.

Afwijzing van fouten en omissies

De door de Dienst verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor zaken van belang. Ook al neemt de Onderneming alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Service en de Website actueel en accuraat is, kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden voorkomen in de informatie op de Service.

De Onderneming is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of omissies in de inhoud van de Service en de Website of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Afwijzing van fair use

Het bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet specifiek door de eigenaar van het auteursrecht is goedgekeurd en dat uitsluitend wordt gepresenteerd om te worden weergegeven. De auteurs behouden zich alle rechten voor. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsberichten, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een "eerlijk gebruik" is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals voorzien in sectie 107 van de Amerikaanse wet op het auteursrecht.

Mocht deze inhoud uw rechten schenden, dan verzoeken wij u vriendelijk het Bedrijf schriftelijk op de hoogte te stellen. Het Bedrijf zal uw documenten zonder aarzeling en vertraging verwijderen.

Indien U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Service wenst te gebruiken voor uw eigen doeleinden buiten eerlijk gebruik, dient U toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Uitgesproken meningen Disclaimer

Reacties gepubliceerd door gebruikers zijn hun eigen verantwoordelijkheid. De gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortvloeien uit iets geschreven in of als direct gevolg van iets geschreven in een commentaar. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om elk commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Het materiaal en de informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U mag niet vertrouwen op het materiaal of de informatie op de website als basis voor het maken van zakelijke, juridische of andere beslissingen.

De Onderneming streeft ernaar de informatie actueel en correct te houden. Het Bedrijf geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de Website of informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen/video's op de Website voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijk materiaal is daarom strikt op eigen risico.

Disclaimer Gebruik op eigen risico

Alle informatie in de Dienst wordt verstrekt "zoals ze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid, en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Service vrij is van schadelijke componenten. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt bij het gebruik van de Dienst van de Website worden afgewezen. De gebruiker wordt geadviseerd zijn/haar eigen regelingen te treffen voor de bescherming van zijn/haar middelen.

De Onderneming is niet aansprakelijk jegens U of iemand anders voor een beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de door de Service verstrekte informatie of voor enige gevolgschade, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contact met ons opnemen

Als U vragen heeft over deze Disclaimer, kunt U contact opnemen met het Bedrijf: