Disclaimer

Onze Disclaimer is geplaatst op 25 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt op 2 dec 2021.

Interpretatie en definities

Interpretation

De woorden waarin de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

In de zin van deze Disclaimer wordt verstaan onder:

  1. Bedrijf Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze" in deze Disclaimer) verwijst naar CLEVERGUARD TECHNOLOGY CO., LIMITED.
  2. Dienst verwijst naar de Website of de Applicatie, of beide.
  3. U verwijst naar het individu dat toegang heeft tot de Service, of het Bedrijf, of andere rechtspersoon namens wie een dergelijk individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Service, zoals van toepassing.
  4. Website verwijst naar iMyFone, toegankelijk via nl.imyfone.com
  5. Applicatie verwijst naar het softwareprogramma dat door het Bedrijf wordt geleverd en door U wordt gedownload op een elektronisch apparaat op de Website.

Algemene Disclaimer

De informatie in de Service is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

In geen geval zal het Bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid, of een andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de Service op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Wettelijke afwijzing

De Service van de Website mag alleen worden gebruikt voor legitieme en legale doeleinden, en u wordt er hierbij van op de hoogte gesteld dat het installeren of gebruiken van de Service voor andere doeleinden in strijd kan zijn met de lokale, staats- en/of federale wetgeving.

Het is een overtreding van de toepasselijke wet en de wetten van uw lokale jurisdictie om de Dienst te gebruiken op een apparaat of op een auteursrechtelijk beschermd materiaal waarvan U niet de eigenaar bent.

Overtreding van de eisen van de wet zou kunnen leiden tot ernstige monetaire en strafrechtelijke sancties. U bent als enige verantwoordelijk voor de overtreding van de vereisten van de wet. Het Bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of schade veroorzaakt door de Dienst. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om alle wetten van zijn land na te leven en de Service legaal te gebruiken.

Disclaimer externe links

De Service kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn aan de Onderneming. Dergelijke websites zijn eigendom van derden. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de licentiebeperkingen en legaliteit van de inhoud van dergelijke producten of diensten die eigendom zijn van websites van derden. Het is mogelijk dat u de toepasselijke gebruiksregels dient na te kijken en ermee akkoord dient te gaan wanneer u dergelijke producten of diensten gebruikt die eigendom zijn van websites van derden. Bovendien houdt een link naar een website van een derde niet in dat de Onderneming de site of de producten of diensten waarnaar daarop wordt verwezen, onderschrijft.

Merk op dat de Vennootschap de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet garandeert.

Fouten en omissies Disclaimer

De informatie die door de Dienst wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor kwesties van belang. Ook al neemt het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de Dienst en de Website zowel actueel als accuraat is, toch kunnen er fouten optreden. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden optreden in de informatie die in de Service is opgenomen.

TDe Onderneming is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Dienst en de Website of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Eerlijk gebruik Disclaimer

De Onderneming mag auteursrechtelijk beschermd materiaal dat de eigenaar van het auteursrecht niet specifiek heeft goedgekeurd, gebruiken van het Internet, en ze worden uitsluitend aangeboden voor vertoning. De auteurs behouden zich alle rechten voor. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal beschikbaar voor kritiek, commentaar, nieuwsverslaggeving, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het bedrijf is van mening dat dit een "eerlijk gebruik" is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in sectie 107 van de Amerikaanse auteursrechtwetgeving.

Indien deze inhoud een van uw rechten schendt, gelieve het Bedrijf schriftelijk te informeren om in uw naam te handelen. Het Bedrijf zal uw documenten zonder aarzeling en vertraging verwijderen.

Als U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst voor uw eigen doeleinden buiten eerlijk gebruik wenst te gebruiken, moet U toestemming van de auteursrechteigenaar verkrijgen.

Uitgedrukte meningen Disclaimer

Commentaren gepubliceerd door gebruikers zijn hun enige verantwoordelijkheid. De gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor elke vorm van smaad of proces dat het gevolg is van iets geschreven in of als direct resultaat van iets geschreven in een commentaar. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om elk commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Geen verantwoordelijkheid Disclaimer

Het materiaal en de informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. U dient niet te vertrouwen op het materiaal of de informatie op de website als basis voor het nemen van zakelijke, juridische of andere beslissingen.

Hoewel de Vennootschap ernaar streeft om de informatie actueel en correct te houden. De Onderneming geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de Website of informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen/video's op de Website voor enig doel. Elk vertrouwen dat u in dergelijk materiaal stelt, is daarom strikt op eigen risico.

Gebruik op eigen risico Disclaimer

Alle informatie in de Dienst wordt verstrekt "zoals zij is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid, en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf garandeert niet dat de Dienst vrij is van schadelijke componenten. Alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt tijdens het gebruik van de Dienst van de Website wordt afgewezen. De gebruiker wordt geadviseerd om zijn/haar eigen voorzieningen te treffen voor de bescherming van zijn/haar bronnen.

De Onderneming zal niet aansprakelijk zijn ten opzichte van U of iemand anders voor een beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie gegeven door de Dienst of voor enige gevolgschade, speciale schade of gelijkaardige schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contacteer Ons

Indien u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact opnemen met het Bedrijf:

  1. Door deze pagina op onze Website te bezoeken:
    https://nl.imyfone.com/support/contact-support/