Voorwaarden voor gegevensverwerking

Ingangsdatum: 25 mei 2018

ACHTERGROND

Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst is aangegaan tussen iMyFone ("wij", "ons", "onze") als gegevensverwerker en u als de gegevensbeheerder.

Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst is van toepassing op uw gebruik van deze website en de wijze waarop wij de door u aan ons verstrekte gegevens beheren en beschermen, en de voorwaarden ervan maken door deze verwijzing deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Door deze website te gebruiken, dient u zich ervan bewust te zijn, te erkennen en ermee in te stemmen dat uw internettransmissies nooit volledig veilig of privé zijn. U begrijpt dat informatie of berichtenoverdracht tussen u en ons door anderen kunnen worden gelezen of onderschept.

TOT WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE WIJ TOEGANG HEBBEN

Wanneer u een product koopt, stemt u ermee in dat wij verschillende gegevens kunnen verzamelen, waaronder uw naam, factuuradres, e-mailadres en contactgegevens.

iMyFone kan informatie over uw persoonlijke gegevens bewaren totdat de toestemming voor de verwerking kan worden ingetrokken. iMyFone zorgt ervoor dat bij de overdracht van persoonlijke gegevens in de EU-lidstaten of staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, passende waarborgen worden getroffen voor de rechten en legitieme belangen van de betrokkene.

VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Voor zover de gegevens die worden verwerkt in verband met uw gebruik van deze website persoonsgegevens vormen onder de toepasselijke wetgeving, geeft u iMyFone hierbij het recht om dergelijke gegevens (en alle andere gegevens, ongeacht of ze persoonsgegevens vormen of niet) namens u te verwerken met het doel de Service te leveren in overeenstemming met de Servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

U aanvaardt dat deze Gegevensverwerkingsovereenkomst samen met de Servicevoorwaarden de instructies vormen in overeenstemming waarmee dergelijke gegevens worden verwerkt, en dat wij niet kunnen worden onderworpen aan eventuele toekomstige instructies die door u worden verstrekt in verband met persoonlijke of andere gegevens.

Ter wille van de transparantie wordt opgemerkt dat in verband met de persoonsgegevens die worden verwerkt zoals bindend door deze overeenkomst, wij optreden als de gegevensverwerker en u optreedt als de gegevensbeheerder.

Wij garanderen dat wij uw persoonsgegevens zullen verwerken op een rechtmatige manier die in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wetgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens, die inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") is, en dat wij anderszins zullen voldoen aan de toepasselijke wetgeving in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

RESPONSABILIDADES DEL CONTROLADOR DE DATOS

Usted reconoce y acepta que es su responsabilidad actuar de conformidad con todas y cada una de las obligaciones de los controladores de datos según lo establecido en las leyes aplicables, incluyendo el RGPD, y que el Servicio se proporciona "tal cual" y "según esté disponible" en de conformidad con este Acuerdo de procesamiento de datos, así como con los Términos y condiciones. Confirma que actuará de conformidad con las leyes aplicables en relación con el procesamiento de datos personales, incluyendoel RGPD.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

U erkent en aanvaardt dat het uitsluitend uw verantwoordelijkheid is om te handelen in overeenstemming met alle verplichtingen van gegevensbeheerder zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de GDPR, en dat de Dienst wordt verstrekt "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" in overeenstemming met deze Gegevensverwerkingsovereenkomst alsmede de Algemene Voorwaarden. U bevestigt dat u zult handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de GDPR.

BIJSTAND AAN U ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Als uw gegevensverwerker zullen wij u alle technische of organisatorische bijstand verlenen die nodig is voor de vervulling van uw verplichtingen als gegevensverwerker met betrekking tot mogelijke verzoeken tot handhaving van de rechten van de betrokkenen zoals beschreven in de toepasselijke wetgeving. Rekening houdend met de aard van de Dienst stemt u er voorts mee in dat wij ons er op geen enkel moment toe kunnen verbinden dergelijke bijstand te verlenen.

Om ervoor te zorgen dat u de verplichtingen in verband met de beveiliging van de gegevensverwerking nakomt, zullen wij u helpen bij de kennisgeving van inbreuken in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteiten, de communicatie met de betrokkenen en de evaluatie van de gevolgen voor de gegevensbescherming. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, en indien mogelijk uiterlijk 48 uur nadat wij kennis hebben genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, in kennis stellen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens en u op de hoogte houden van deze inbreuk.

Gezien de aard van de gegevensverwerking en de informatie die ons als gegevensverwerker ter beschikking wordt gesteld, stemt u ermee in dat wij u in dergelijke aangelegenheden mogelijk niet kunnen bijstaan.

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID

Wij bevestigen dat ons personeel dat betrokken is bij het verlenen van de Dienst aan u zich heeft verbonden tot een geheimhoudingsovereenkomst met betrekking tot (eventuele) persoonsgegevens die zijn verkregen en verwerkt in verband met uw gebruik van deze Dienst. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met het risico dat verbonden is aan een verscheidenheid van waarschijnlijkheden en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Wij bevestigen dat wij dergelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hebben genomen die een aan het risico aangepast beveiligingsniveau waarborgen.

SUB-VERWERKERS

Als onderdeel van onze dienstverlening erkent u en stemt u ermee in dat wij in verband met de Dienst een beroep kunnen doen op de diensten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, andere gegevensverwerkers en dat deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte (met inbegrip van bijvoorbeeld de Verenigde Staten) kunnen bevinden en dat uw gegevens daar kunnen worden geraadpleegd en verwerkt, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving. Indien wij persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, garanderen wij dat de persoonsgegevens worden overgedragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld door gebruik te maken van passende Standaardcontractbepalingen van de Europese Unie.

Indien wij een derde verwerker inschakelen voor het uitvoeren van verwerkingsdiensten namens u, kunnen wij ervoor zorgen dat dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen zoals uiteengezet in deze overeenkomst, ook zullen gelden voor deze sub-verwerker. Indien een dergelijke sub-verwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, zijn wij volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de sub-verwerker. Wij zullen u op de hoogte houden van alle voorgenomen wijzigingen met betrekking tot de toevoeging of vervanging van sub-verwerkers.

Wij kunnen op verzoek informatie verstrekken over dergelijke derde gegevensverwerkers, en altijd met inachtneming van onze vertrouwelijkheidsverplichtingen. Indien u niet akkoord gaat met ons gebruik van derde verwerkers, wordt u geadviseerd onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze website.

COOKIEBELEID

iMyFone maakt gebruik van cookies, eenvoudigweg kleine tekstbestanden die in uw browser worden geprogrammeerd om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Over het algemeen worden cookies simpelweg gebruikt om de voorkeuren van onze gebruikers te bewaren, belangrijke informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes, en afgeschermde trackinggegevens te leveren aan applicaties van derden.

In de regel maken cookies uw surfervaring interessanter en beter, maar er is een optie beschikbaar om cookies uit te schakelen op deze website en op andere.

Voor meer hulp raden wij u aan de Help-sectie van uw browser te raadplegen of meer te lezen op de officiële pagina van de Europese Commissie .

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij zijn niet verplicht om uw gegevens te bewaren en zullen deze ook niet bewaren na beëindiging van uw account en/of abonnement op onze Service, tenzij anders overeengekomen of vereist onder de toepasselijke wetgeving. Wij zullen alle persoonlijke gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze dienst wissen of retourneren na beëindiging van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking.

AUDIT

U kunt het recht hebben, uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om informatie te ontvangen die nodig is om de naleving aan te tonen van de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze gegevensverwerkingsovereenkomst en de toepasselijke wetgeving en, waar en voor zover verplicht onder de toepasselijke wetgeving, om dit te doen. Wij kunnen audits, met inbegrip van inspecties, die door u worden uitgevoerd met betrekking tot persoonsgegevens in verband met onze aan u verleende Dienst, toestaan en eraan meewerken. De timing en andere praktische zaken met betrekking tot een dergelijke audit of inspectie worden door ons bepaald en dergelijke informatie en assistentie worden uitsluitend voor uw rekening en kosten verstrekt, en wij behouden ons het recht voor om u extra werk of andere kosten in rekening te brengen die door ons worden gemaakt in verband met het feit dat u gebruik maakt van dergelijke rechten.

AFDELING

Deze Gegevensverwerkingsovereenkomst maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen deze Gegevensverwerkingsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van deze Gegevensverwerkingsovereenkomst.

ONZE RECHTEN OM DE VOORWAARDEN TE WIJZIGEN

iMyFone behoudt zich het recht voor om de dienstverlening via deze website en deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen, te wijzigen of definitief in zijn geheel te beëindigen, en voorts om de inhoud van de Site te allen tijde te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande toestemming of kennisgeving aan u.

iMyFone behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde te weigeren de diensten van de Site aan u te verlenen, met name in het geval dat uw gebruik van de service in strijd is met de inhoud van deze Voorwaarden en de Gegevensverwerkingsovereenkomst, of indien dit in strijd is met de zakelijke belangen van iMyFone.

N.B. Neem contact op met support@imyfone.com als u een ondertekend exemplaar van deze gegevensverwerkingsovereenkomst nodig hebt/wilt hebben.