Licentieovereenkomst

Dit is een wettelijke overeenkomst tussen u ("Licentiehouder") en iMyFone met betrekking tot uw gebruik van iMyFone-producten ("Software"). Door de Software te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Licentieverlening

iMyFone verleent hierbij aan de Licentiehouder (een individu) het herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Software te installeren en te activeren voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Licentiehouder, tenzij de Licentiehouder een zakelijke licentie heeft aangeschaft bij iMyFone. Het delen van deze Software met andere personen, of het toestaan aan andere personen om de inhoud van deze Software te bekijken, is in strijd met deze licentie. Het is Licentiehouder niet toegestaan de Software beschikbaar te stellen op een netwerk, of op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers ter beschikking te stellen, tenzij Licentiehouder eerst ten minste een multi-user licentie van iMyFone heeft aangeschaft.

Auteursrecht

De SOFTWARE is eigendom van iMyFone en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten en verdragsbepalingen. Licentiehouder mag geen eigendomsvermeldingen, labels of merken uit de Software verwijderen of verbergen.

Eigendom

Licentiehouder is eigenaar van de media waarop de software is opgenomen of vastgelegd, maar Licentiehouder erkent dat iMyFone eigenaar blijft van de software. iMyFone behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan Licentiehouder zijn verleend.

Beperking op gebruik

Licentiehouder mag de software niet onderwerpen aan reverse-engineering, decompileren of disassembleren; Licentiehouder mag de software of enig deel daarvan niet wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, uitlenen of er afgeleide werken op baseren.

Overdrachtsbeperking

De Licentiehouder mag de rechten onder deze overeenkomst niet overdragen of toewijzen aan een andere partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van iMyFone.

Beëindiging

  • iMyFone behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen indien de licentiehouder de overeenkomst herhaaldelijk schendt. Dienovereenkomstig zullen alle hierin aan de licentiehouder verleende rechten onmiddellijk worden beëindigd.

  • Licentiehouder kan deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen, maar dient onmiddellijk alle kopieën van de software te retourneren of te vernietigen met verificatie door deze schriftelijk aan ons te retourneren.

Geen garanties

iMyFone doet geen uitdrukkelijke of impliciete toezeggingen of garanties, van welke aard dan ook, met betrekking tot onze producten of de materialen die op deze website staan. IMYFONE AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE DIE OPTREEDT BIJ ONJUIST GEBRUIK VAN ONZE SOFTWARE.