Voorwaarden en bepalingen

Ingangsdatum: 25 mei 2018

Keer terug naar de oude voorwaarden

OVERZICHT

Lees deze Servicevoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zorgvuldig door voordat u deze website opent. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende servicevoorwaarden.

De onderhavige Servicevoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van de website. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze website, inclusief en zonder enige beperking op gebruikers die verkopers, klanten, browsers, verkopers en/of bijdragers van door gebruikers gegenereerde inhoud zijn. Dit document is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, hierin de gebruiker van de website en iMyFone.

Deze Servicevoorwaarden (de "Voorwaarden") zijn een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en iMyFone ("wij," "onze" of "ons"), met betrekking tot uw gebruik van onze websites (imyfone.com), onze software en diensten (de websites, software en diensten worden gezamenlijk aangeduid als de "Service"). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. De term "u" omvat ook uw werknemers of andere geautoriseerde gebruikers voor zover van toepassing en toegestaan onder uw abonnement op de Service.

Door software of diensten van iMyFone te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Voorwaarden en het Beleid (zoals hieronder gedefinieerd) en wordt u partij bij deze overeenkomst. Bovendien kunt u door toegang tot bepaalde functies van de Service ook onderworpen zijn aan de richtlijnen, voorwaarden en overeenkomsten die op dergelijke functies van toepassing zijn ("Beleid"). Al deze Beleidsregels worden door verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen. Indien deze Voorwaarden strijdig zijn met enig Beleid, prevaleren de voorwaarden van het Beleid boven dat Beleid. Wij kunnen deze Voorwaarden en Beleid periodiek herzien en bijwerken of nieuwe bepalingen, voorwaarden of bepalingen toevoegen die van toepassing zijn op het gebruik van de Dienst. Wij zullen gebruikers van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen door updates te plaatsen op imyfone.com en/of via e-mail.

Door het gebruik van deze Service te accepteren, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en Beleid en alle wijzigingen of updates die wij van tijd tot tijd in deze Voorwaarden en Beleid kunnen aanbrengen. Het is uw verantwoordelijkheid om de meest recente versie van de Voorwaarden en het Beleid regelmatig te controleren en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door uw voortgezet gebruik van deze dienst na een wijziging in de Voorwaarden en het Beleid, wordt u geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen voor uw gebruik van de Dienst vanaf de datum van de wijziging. Indien u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden of Beleid, verzoeken wij u het gebruik van deze dienst te staken.

GRATIS PROEF

Wij kunnen u naar eigen goeddunken gratis proefversies aanbieden voor geselecteerde functies van de Service. iMyFone behoudt zich het recht voor om te bepalen of u in aanmerking komt voor een gratis proefversie en om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een gratis proefversie met betrekking tot deze service stop te zetten.

VOORWAARDEN VOOR BETALINGEN

Wanneer u een transactie op de Site bevestigt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te betalen voor die transactie. Productprijzen en leveringskosten kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar deze wijzigingen hebben geen invloed op aankopen die wij reeds hebben verwerkt. Onze website bevat een groot aantal Producten en het is altijd mogelijk dat, ondanks onze beste inspanningen, sommige van de op onze website vermelde Producten onjuist geprijsd zijn.

VERGOEDINGEN; TERUGBETALING

U kunt het voorrecht hebben gratis toegang te krijgen tot geselecteerde functies van de Dienst zoals aan u kan worden verstrekt. Voor bepaalde functies brengen wij kosten in rekening, hetzij eenmalig, hetzij op basis van een regelmatig abonnement ("Betaalde Diensten"). iMyFone behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment kosten in rekening te brengen of wijzigingen aan te brengen in de kosten voor bepaalde diensten door u daarvan op de hoogte te stellen via de Dienst of anderszins.

Wanneer u een aankoop doet voor Betaalde Diensten, machtigt u iMyFone of haar externe betalingsverwerkers om de door u verstrekte creditcard (waarvan u verklaart en garandeert dat u bevoegd bent deze te gebruiken) te belasten met alle toepasselijke kosten voor uw aankoop, inclusief alle toepasselijke belastingen, en stemt u ermee in dat onze betalingsprovider uw creditcardgegevens kan bewaren. Indien iMyFone geen betaling ontvangt van uw creditcardleverancier, stemt u ermee in alle verschuldigde bedragen op verzoek te betalen en kan iMyFone uw toegang tot de Diensten opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. Als u kiest voor een automatisch terugkerende betaling en later besluit uw abonnement te beëindigen, is het annuleren van de betaling uw verantwoordelijkheid. iMyFone betaalt automatische betalingen die niet op tijd zijn geannuleerd niet terug.

Lees meer informatie over ons Restitutiebeleid .

FEEDBACK

Alle door de gebruiker gegenereerde inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot opmerkingen, suggesties, ideeën of andere gerelateerde of niet-gerelateerde informatie, die door u of een andere partij in de vorm van e-mail of andere inzendingen aan ons wordt verstrekt (met uitzondering van materiaal dat u in overeenstemming met deze Voorwaarden op de Service plaatst) (gezamenlijk "Feedback"), is niet-vertrouwelijk en u verleent ons en onze dochterondernemingen en filialen hierbij een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om uw Feedback en opmerkingen voor elk doel te gebruiken zonder vergoeding of toewijzing aan u.

HANDELSMERKEN

iMyFone, de iMyFone-logo's en enige andere product- of dienstnaam of slogan die op de Dienst wordt weergegeven, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van iMyFone, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en goedkeuring van de toepasselijke houder van het handelsmerk. Alle andere handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo's die op de Service worden genoemd, zijn het voorbehouden eigendom van hun respectieve eigenaars. Verwijzing naar producten, diensten, processen of andere informatie, door handelsnaam, handelsmerk, fabrikant, leverancier of anderszins, vormt of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling daarvan door ons, of vice versa.

EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

iMyFone is eigenaar en/of de geautoriseerde gebruiker van alle rechten, aanspraken en belangen, octrooien, ontwerpen, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Diensten, en alle diensten die beschikbaar worden gesteld in verband met de aan u verleende Dienst en wij behouden ons het recht voor om het gebruik of de aan u verleende licentie in te trekken. Behalve de rechten die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden vermeld en verleend, worden u geen andere rechten verleend, noch uitdrukkelijk vermeld noch stilzwijgend. Elk kopiëren, verspreiden of ander gebruik van de Dienst of van diensten of inhoud van derden, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan onder deze Voorwaarden, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de relevante rechthebbenden. U aanvaardt dat u op geen enkel moment de juridische eigendom van deze eigendommen zult betwisten of in twijfel zult trekken met iMyFone.

PRIVACYBELEID EN VERWERKING VAN GEGEVENS

Wij verwerken persoonsgegevens als zowel 1) gegevensbeheerder; en; 2) gegevensverwerkers op gedocumenteerde instructies van u als de gegevensbeheerder.

Als gegevensbeheerder verwerken wij persoonsgegevens over u wanneer u zich abonneert op de Service of wanneer u anderszins persoonsgegevens aan ons verstrekt in het kader van deze Overeenkomst. Onze verzameling en gebruik van deze informatie, die wij verwerken als de gegevensbeheerder, wordt beschreven in het Privacybeleid .

Als gegevensverwerker verwerken wij de persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld met het oog op het verlenen van de Dienst. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld in een afzonderlijke gegevensverwerkingsovereenkomst die tussen u en ons wordt gesloten in verband met uw abonnement op de Dienst.

SCHADELOOSSTELLING

U zult iMyFone, zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners en derde adverteerders en hun respectieve directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, licentiegevers en leveranciers verdedigen tegen, schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle kosten, schade, uitgaven en aansprakelijkheden (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Service, uw schending van deze Voorwaarden of enig Beleid, of uw schending van de rechten van derden of toepasselijke wetgeving.

U vrijwaart hierbij iMyFone volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van acties, schade en onkosten (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

TOESTEMMING VOOR ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Door de Dienst te gebruiken, stemt u ermee in elektronische berichten van ons te ontvangen. Deze mededelingen kunnen mededelingen over uw account en informatie over of in verband met de Service bevatten. U stemt ermee in dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die wij u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, met inbegrip van het feit dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten zijn.

VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Indien u vragen of zorgen hebt over de Service of deze Voorwaarden, kunt u contact opnemen met support@imyfone.com .

BEDRIJF

imyfone.com wordt beheerd door Cleverguard Technology Co, Limited.